Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAJTIOS2 - Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 2

 Wdrażany przez BIOS nowy system badania poziomu zanieczyszczenia powietrza w Bajtocji (opisany tu) wymagał wprowadzenia pewnych modyfikacji. Przede wszystkim zwiększono częstotliwość dokonywania pomiarów. Zamiast raz dziennie, pomiary wykonuje się teraz co sekundę. Po drugie, liczba punktów pomiarowych jest teraz zmienna. Nadal jednak poziom zanieczyszczenia powietrza obliczany będzie jako średnia arytmetyczna wyników z poszczególnych punktów pomiarowych.

 W związku z tak poważnym wzrostem ilości danych do przetworzenia, modyfikacji wymaga również napisany przez Bajtłomieja program. Program powinien nadal wyznaczać ile razy w podanym przedziale czasowym przekroczony został dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza w Bajtocji, lecz tylko na podstawie podanych na wejściu wybranych pomiarów z niektórych punktów pomiarowych. Na szczęście, dane są wstępnie przetworzone i pomiary, nie są podane w postaci ciągu cyfr - wyników z poszczególnych punktów pomiarowych (jak to było w poprzednim zadaniu). Teraz, informacje dotyczące jednego pomiaru składają się z jedenastu liczb całkowitych. Pierwsza oznacza, w której sekundzie dokonano pomiaru. Pozostałe oznaczają w ilu, z wybranych punktów pomiarowych, uzyskano wyniki odpowiednio od 0 do 9. Niestety, system wstępnego przetwarzania danych nie jest doskonały i nie gwarantuje, że wyniki pomiarów podane będą chronologicznie.

  Bajtłomiej musiał później zmodyfikować swój program, ale to już inna historia.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera dwie podstawowe dane: liczbę pomiarów - n (1≤n≤100000) oraz dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza - p (0<p<9, podane z dokładnością do części tysięcznych).

W kolejnych n liniach podane są wyniki pomiarów w postaci jedenastu liczb całkowitych. Pierwsza liczba s (1≤s≤109) oznacza numer sekundy, w której dokonano pomiaru. Kolejne liczby ai (dla i=0..9, 0≤ai≤1000) oznaczają w ilu punktach pomiarowych, w danej sekundzie, uzyskano wynik równy i.

Następnie podana jest liczba zapytań - q (1≤q≤10000).

W kolejnych q liniach znajdują się po dwie liczby całkowite a i b (1≤a≤b≤109) oznaczające numery pierwszej i ostatniej sekundy przedziału, w którym należy wyznaczyć liczbę przekroczeń dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Wyjście

Dla każdego z q zapytań, w osobnej linii, jedna liczba całkowita oznaczająca, ile razy w danych przedziale czasowym (od sekundy a do sekundy b włącznie) przekroczony został dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza w Bajtocji.

Przykład

Wejście:
4 5.000
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999
3
1 1000
5 6
3 7 Wyjście: 2
0

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2012-07-07
Limit czasu wykonania programu:0.300s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.