Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BAJTIOS1 - Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska 1

 Rozwój przemysłowy Bajtocji, oprócz niewątpliwych skutków pozytywnych, niesie z sobą również poważne zagrożenia. Jednym z takich niebezpieczeństw jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, który stale rośnie i w ostatnim okresie zaczął osiągać krytyczny poziom. Bajtocki Inspektorat Ochrony Środowiska przedsięwziął więc stosowne kroki i zamierza wdrożyć nowy system pomiarowy, którego funkcją będzie regularny monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza w całym kraju. Każdego dnia dokonywane będą pomiary w wielu punktach. Poziom zanieczyszczenia w jednym punkcie pomiarowym wyrażony będzie jednocyfrową liczbą całkowitą. Dla każdego dnia średni poziom zanieszczenia powietrza obliczany będzie jako średnia arytmetyczna wyników z wszystkich punktów pomiarowych.

 Bajtłomiej, jako młody i zdolny pracownik BIOS-u, otrzymał właśnie od prezesa bardzo odpowiedzialne zadanie. Ma opracować program, który będzie przetwarzać dane dostarczane przez wspomniany system monitoringu (wyniki pomiarów z wielu punktów pomiarowych gromadzone przez pewien okres). Konkretnie chodzi o znalezienie odpowiedzi na pytanie: W ilu dniach w podanym przedziale czasowym przekroczony został dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza?

  Bajtłomiej musiał później zmodyfikować swój program, ale to już inna historia.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera trzy podstawowe dane: liczbę dni, w których dokonano pomiarów - n (1≤n≤100000), liczbę punktów pomiarowych - m (1≤m≤1000) oraz dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza - p (0<p<9, podane z dokładnością do części tysięcznych).

W kolejnych n liniach podane są wyniki pomiarów z kolejnych dni w postaci ciągu cyfr z zakresu 0-9 o długości m. Cyfry te oznaczają wyniki pomiarów z poszczególnych punktów pomiarowych. Dla jednego pomiaru poziom zanieczyszczenia wyznacza się jako średnią arytmetyczną wyników z poszczególnych punktów pomiarowych.

Następnie podana jest liczba zapytań - q (1≤q≤10000).

W kolejnych q liniach znajdują się po dwie liczby całkowite a i b (1≤a≤bn) oznaczające pierwszy i ostatni dzień okresu, w którym należy wyznaczyć liczbę przekroczeń dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia.

Wyjście

Dla każdego z q zapytań, w osobnej linii, jedna liczba całkowita oznaczająca, w ilu dniach z danego przedziału czasowego (od dnia a do dnia b włącznie) przekroczony został dopuszczalny średni poziom zanieczyszczenia powietrza.

Przykład

Wejście:
5 3 5.333
682
049
537
299
387
3
1 5
2 3
4 5 
Wyjście:
3
0

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2012-07-06
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.