Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PALIND2 - Palindrom tekstowy


Napisz program, który określi czy wczytany ciąg jest palindromem tekstowym.

Uwaga!!! Palindromem nazywamy wyraz, który czytany z lewej do prawej jest taki sam jak z prawej do lewej np.:

kajak

kobyłamamałybok

DANE WEJŚCIOWE

Pierwszy wiersz składa się z jednej liczby n<10000, który określa ilość zestawów danych.

Każdy zestaw danych opisany w osobnym wierszu składa się z jednego wyrazu nie dłuższego niż 100 małych liter języka angielskiego.

DANE WYJŚCIOWE

Dla każdego zestawu danych wypisz słowo tak, jeśli dany ciąg jest palindromem, w przeciwnym wypadku wypisz nie.

Przykład

Wejście

5
kobylamamalybok
kaftan
kajak
preeeeeeeerp
a


Wyjście

tak
nie
tak
tak
tak

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-02-07
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.