Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC023 - Labirynt

Napisz program, który sprawdza, czy z danego labiryntu można wyjść.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona ilość 100-znakowych łańcuchów, rozdzielonych znakiem nowej linii. Każdy z łańcuchów opisuje zawartość labiryntu. Labirynt ma kształt planszy o wymiarach 10 na 10; pole o współrzędnych (i,j) jest puste lub zajęte w zależności od tego, czy znakiem o numerze 10*i+j jest O czy X. Na polu (0,0) znajduje się wejście do labiryntu; pole (9,9) zawiera wyjście.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg binarny, którego i-ty element jest równy 1 wtedy i tylko wtedy, gdy można wyjść z i-tego wczytanego z wejścia labiryntu. (Z labiryntu można wyjść, jeżeli znajdując się na początku w wejściu można przejść do wyjścia przechodząc wyłącznie przez puste pola i poruszając się wyłącznie pionowo lub poziomo.) Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

 Wejście:
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 Wyjście:
1
0

Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-12-16
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.