Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KNMDPL - Podciągi z modulo

Masz dany ciąg liczb całkowitych A1, A2, ... An oraz liczbę całkowitą k. Dla każdej liczby całkowitej i (0 ≤ i < k) znajdź niepusty podciąg ciągu A, taki, że suma liczb w tym podciągu jest największa możliwa oraz reszta z dzielenia całkowitego tej sumy przez k jest równa i.

Ciąg trzeba sobie samemu wygenerować. Dane są 4 liczby naturalne: A0, a, c, m. Wzór na j'ty element ciągu to Aj= (Aj-1 * a + c) mod m.

Pseudokod:

A[1] = (A0 * a + c) % m;
for(i = 2; i <= n; i++)
        A[i] = (A[i - 1] * a + c) % m;

Podczas generowania ciągu warto uważać na przekroczenie zakresu zmiennej 32 bitowej.

Wejście

W pierwszej linii liczby n i k (1 ≤ n ≤ 2 * 107, 1 ≤ k ≤ 500).

W drugiegj linii: 4 liczby A0, a, c, m (1 ≤ A0, a, c ≤ 106, A0 < m ≤ 109).

Żadna liczba ciągu nie jest równa 0.

Wyjście

Wypisz k liczb w jednej linii. i'ta liczba reprezentuje sumę liczb w podciągu dla liczby i - 1. Jeśli nie ma odpowiedniego podciągu wypisz -1.

Przykład

Wejście:
5 5
7 10 10 14
Wyjście:
40 36 32 28 34 

Wyjaśnienie dla przykładu:
Wygenerowany ciąg to: {10, 12, 4, 8, 6}
Wyniki dla kolejnych wartości i
0: 10 + 12 + 4 + 8 + 6 = 40, 40 mod 5 = 0
1: 10 + 12 + 8 + 6 = 36, 36 mod 5 = 1
2: 10 + 12 + 4 + 6 = 32, 32 mod 5 = 2
3: 10 + 4 + 8 + 6 = 28, 28 mod 5 = 3
4: 10 + 12 + 4 + 8 = 34, 34 mod 5 = 4

Dodane przez:Bartek
Data dodania:2015-08-24
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU JS-MONKEY
Pochodzenie:KNMD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.