Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KMS_B2 - Mixture of Gaussians

Dany jest zbiór n punktów płaszczyzny

d=((x1,y1),..., (xn,yn ))

Poszczególne punkty są od siebie wzajemnie niezależne i mają rozkład, będący mieszaniną K rozkładów normalnych, tj. mają rozkład zadany przez gęstość

p(x,y)= w1 p1(x,y)+ ... + wK pK(x,y),

gdzie w1+...+wK=1 oraz

pj (x,y)= 1/(2 pi sxjsyj) exp{ -[(x-mxj )/sxj ]2/2 -[(y-myj )/syj ]2/2 }.

Parametry wj, mxj, myj oraz sxj, syj są nieznane. Zadanie polega na dobraniu tych parametrów metodą EM (Expectation-Maximization), tak aby wartość funkcji

L(d)= -ln(p(x1,y1)) - ... -ln(p(xn,yn))

była możliwie jak najmniejsza.

Wejście

W pierwszym wierszu podana jest wartość K oraz n oddzielone spacją.

W kolejnych n wierszach podane są kolejne wartości xi, yi oddzielone spacją.

Uwaga: W pierwszych dwóch zestawach K=1, czyli problem sprowadza się do metody ML.

Wyjście

W pierwszym wierszu należy podać otrzymaną wartość L(d). W następnych K wierszach należy wypisać kolejne wartości wj, mxj, sxj, myj, syj oddzielone spacjami.

Liczby wj muszą się sumować do jedności oraz żadna z liczb sxj, syj nie może być mniejsza od 10-15

Każdy z 10 testów ma indywidualny próg na wartość L(d), powyżej którego test nie jest zaliczany. Osoba, która rozwiąże wszystkie testy i otrzyma najmniejszą sumę L(d) otrzyma dodatkowe 5% (razem 10%).

Przykład 1

Wejście
2 10
5 5.5
5.5 4.5
5 4.5
4.5 5
4.9 5.1
4.7 4.9
-2 -2
-2 -2.1
-2.1 -1.9
-1.9 -2


Wyjście
0.545208
0.4 -2 0.0707107 -2 0.0707107
0.6 4.93333 0.309121 4.91667 0.348409

Przykład 2

Na poniższym wykresie punkty są zaznaczone przez '+', zaś rozwiązanie jest zaznaczone w ten sposób, że średnie poszczególnych składowych leżą w środkach elips, zaś elipsy mają promienie sxj, syj oraz 2sxj, 2syj.
wykres

A po co to komu?

Opisany problem może być wykorzystywane w grupowaniu danych (clustering). Mamy punkty na płaszczyźnie i chcemy podzielić je automatycznie na K grup. Mając wyznaczone współczynniki mieszaniny rozkładów normalnych, możemy dla każdego punktu (xi,yi ) wyznaczyć prawdopodobieństwa przynależności tego punktu do j-tej składowej, czyli

wjpj (xi, yi) / p (xi, yi)

W ten sposób otrzymujemy rozmyte grupowanie danych.

Odnośniki

  1. Wykład o metodzie ML
  2. Wykład z modelowania internetu, str. 24-28.
  3. Applet dla problemu Mixture of Gaussians w nieco bardziej skomplikowanej formie.
  4. Wikipedia.
  5. Google.

Dodane przez:Adam Nadolski
Data dodania:2006-11-26
Limit czasu wykonania programu:1s-1.053s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.