Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC017 - Różnica dużych liczb

Napisz program, który wyznacza różnicę podanych liczb naturalnych.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona ilość zestawów danych. Każdy zestaw będzie się składać z dwóch liczb naturalnych rozdzielonych spacją. Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii. Przyjmujemy, że żadna z liczb nie ma więcej niż 1000 cyfr.

Wyjście

Na wyjściu programu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ty element jest równy różnicy liczb składających się na i-ty wczytany z wejścia zestaw. Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:
100 200
6001 10
700 100

Wyjście:
-100
5991
600


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-29
Limit czasu wykonania programu:1s-10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG C99 COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD D DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.