Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC014 - Iloczyn macierzy

Napisz program, który wyznacza iloczyn podanych macierzy kwadratowych.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna ilość zestawów danych. Każdy zestaw będzie się składać z trzech linii. Pierwsza linia będzie zawierać liczbę z zakresu 1-10 (wymiar macierzy). Druga i trzecia będą zawierać rozdzielone spacją elementy macierzy, które mają zostać pomnożone. Elementy macierzy A wymiaru n na n zostaną podane w kolejności A[1,1], A[1,2], ..., A[1,n], A[2,1], A[2,2], ..., A[2,n], ..., A[n,1], A[n,2], ..., A[n,n]. Przyjmujemy, że elementy macierzy są liczbami naturalnymi z zakresu 0-1000.

Wyjście

Na wyjściu mają się pojawić macierze będące iloczynami wczytanych z wejścia macierzy. Elementy macierzy należy wypisać w tej samej kolejności, jak w danych wejściowych. Poszczególne macierze należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:

  2
  0 0 1 1
  1 1 0 0
  2
  1 2 3 4
  0 1 1 0
  3
  1 1 1 1 1 1 1 1 1
  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wyjście:

  0 0 1 1
  2 1 4 3
  0 0 0 0 0 0 0 0 0


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-20
Limit czasu wykonania programu:3.772s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.