Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

KC005 - Formularz

Napisz program, który sprawdza, czy dany formularz osobowy został prawidłowo wypełniony. Formularze, których poprawność należy sprawdzić, mają postać:

Imie: II; Nazwisko: NN; Data ur.: RRRR-MM-DD

gdzie II jest napisem złożonym z co najwyżej 10 znaków, NN jest napisem złożonym z co najwyżej 20 znaków, RRRR jest 4-znakowym napisem, a MM i DD są 2-znakowymi napisami.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona liczba zestawów danych. Każdy z zestawów składa się z 3 rozdzielonych średnikiem napisów, o postaci opisanej powyżej (można przyjąć, że pola II, NN, RRRR, MM i DD składają się wyłącznie z czarnych znaków różnych od średnika). Poszczególne zestawy zostaną rozdzielone znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ty wyraz jest równy:

  • 0, jeżeli i-ty wczytany z wejścia formularz nie zawiera poprawnego imienia; poprawne imiona zaczynają się od wielkiej litery, po której mogą nastąpić małe litery;
  • 1, jeżeli i-ty wczytany z wejścia formularz zawiera poprawne imię, a nie zawiera poprawnego nazwiska; poprawne nazwiska zaczynają się od wielkiej litery, po której następują małe litery;
  • 2, jeżeli i-ty wczytany z wejścia formularz zawiera poprawne imię i nazwisko, a nie zawiera poprawnej daty; w poprawnej dacie pole RRRR jest liczbą całkowitą z zakresu 1900-2000, pole MM jest liczbą całkowitą z zakresu 1-12, a pole DD liczbą całkowitą z zakresu 1-31;
  • 3, w pozostałych przypadkach.

Poszczególne elementy tego ciągu należy rozdzielić znakiem nowej linii.

Przykład

Wejście:
Imie: Roman; Nazwisko: Kowalski6; Data ur.: 1900-01-30
Imie: Andrzej; Nazwisko: Kowal; Data ur.: 1899-10-10
Imie: roman; Nazwisko: No-wak; Data ur.: 1099-11-12
Imie: Alicja; Nazwisko: Nowak; Data ur.: 1990-01-01

Wyjście:
1
2
0
3


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2007-10-06
Limit czasu wykonania programu:10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.