Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_07_13 - Strzelec wyborowy

Należy określić, czy pozycja strzelca pozwoli trawić w cel. Rozpatrujemy sytuację, gdzie podany jest punkt kartezjański, oznaczający pozycję strzelca, odcinek równoległy do osi OY będący celem oraz odcinek także równoległy do osi OY będący przeszkodą. Należy sprawdzić, czy przeszkoda nie zasłania całkowicie celu, tzn. czy strzelec jest w stanie trafić w dowolny punkt z przedziału obustronnie otwartego (yc1, yc2).

Wejście

W pierwszym wierszu trzy liczby całkowite: yc1, yc2, xc określające współrzędne celu będącego odcinkiem połączonym punktami o współrzędnych (xc, yc1) i (xc, yc2), (-106< yc1 < yc2 < 106, |xc| < 106).

W drugim jedna liczba q określająca liczbę zapytań (conajmniej jedno i nie więcej niż 1000).

Specyfikacja każdego zapytania:

W pierwszym wierszu współrzędne przeszkody, w drugim współrzędne strzelca.

Przeszkoda określona jest w postaci trzech liczb całkowitych yp1, yp2 oraz xp, określającymi przeszkodę będącą odcinkiem połączonym punktami o współrzędnych (xp, yp1) i (xp, yp2), (-106< yp1 < yp2 < 106, |xp| < 106).

Współrzędne strzelca to dwie liczby całkowite x i y, gdzie x > xc oraz |y| < 106. Odcinki ani pozycja celu nie nachodzą na siebie. 

Wyjście

Dla każdego zapytania napis TAK jeśli strzelec ma możliwość trafienia do celu lub NIE, gdy takiej możliwości brak.

Przykład

Wejście:
1 3 -4
2
-1 1 1
3 -1
2 3 2
4 2

Wyjście:
NIE
TAK

Ilustracja przykładu

 


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-04-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.