Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_01_13 - Metoda trapezów

Metoda trapezów została opisana w tym miejscu. Twoim zadaniem jest określenie liczby trapezów, na jakie należy podzielić pole ograniczone funkcją kwadratową, dwiema prostymi równoległymi do osi OY oraz prostą OX, które będzie równe P. Dane zostały tak dobrane, że istnieje tylko jedna taka liczba trapezów.

Wejście

W pierwszym wierszu trzy liczby całkowite a, b i c, gdzie |a|, |b|, |c| ≤ 1000 oraz a ≠ 0, będące współczynnikami funkcji kwadratowej.

Następnie liczba n określająca liczbę zestawów danych (n < 1000).

Każdy zestaw danych składa się z trzech liczb xa, xb oraz P, gdzie xa < xto liczby całkowite określające początek i koniec badanego przedziału |xa|, |xb| ≤ 1000, natomiast P to liczba rzeczywista przedstawiona z dokładnością do 10-6, określająca pole, jakie zostało wyliczone używając k trapezów.

Dodatkowo wiadomo, że funkcja w badanym przedziale nie ma miejsc zerowych.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych jedna liczba całkowita k określająca liczbę trapezów, na jaki został podzielony badany obszar, aby otrzymać pole P. Liczba k należy do przedziału [1..106].

Przykład

Wejście:
1 1 2
5
0 5 85.000000
0 5 69.375000
0 5 66.481481
0 5 64.168750
0 5 64.168709

Wyjście:
1
2
3
100
101

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-03-26
Limit czasu wykonania programu:0.5s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.