Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FCTRL3 - Dwie cyfry silni

Zadanie: Silnia

Niech n będzie nieujemną liczbą całkowitą. Liczbę n! (czytaj n-silnia) definiuje się następująco. Jeśli n ≤ 1, to n! = 1. Dla n > 1, n! jest równe iloczynowi wszystkich liczb od 1 do n, czyli n! = 1 * 2 * ... * n. Na przykład 4! = 1*2*3*4 = 24.

Zadanie
Napisz program, który:
  • wczyta ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą n,
  • policzy cyfrę dziesiatek oraz cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby n!,
  • wypisze wynik na standardowe wyjście.
Wejście
W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowia D (1D≤30), oznaczjąca liczbę przypadków do rozważenia. Opis każdego przypadku składa się z jednej linii, w której znajduje się jedna nieujemna liczba całkowita n (0n ≤ 1 000 000 000).

Wyjście
Dla każdego przypadku z wejścia. Twój program powinien wypisać w osobnej linii dokładnie dwie cyfry (oddzielone pojedynczą spacją): cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności liczby n! zapisanej w systemie dziesiętnym.

Przykład
Dla danych wejściowych:
2
1
4
poprawną odpowiedzią jest:
0 1
2 4

Dodane przez:Rafal Nowak
Data dodania:2005-03-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.