Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_13_05 - Szyfr matematyczny

Szyfr matematyczny

Każdej literze alfabetu łacińskiego została przyporządkowana liczba porządkowa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Szyfrowanie wiadomości złożonej z powyższych liter i znaku spacji polega na zastąpieniu każdej litery przypisaną do niej liczbą. Znak spacji w tym szyfrowaniu jest punktem stałym nie podlegającym zmianom.
Wiadomość PIES I KOT po zaszyfrowaniu ma postać ciągu złożonego z cyfr i znaku spacji:
169519 9 111520
O ile szyfrowanie jest jednoznacznie wyznaczone, to odszyfrowanie już niekoniecznie. I to jest przedmiotem tego zadania. Ile różnych wiadomości, złożonych ze słów mających sens lub nie, można otrzymać w wyniku deszyfracji?

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (d ≤ 105) oznaczająca liczbę zaszyfrowanych wiadomości. W każdym z kolejnych d wierszy podany jest ciąg złożony z cyfr i znaku spacji, który składa się na zaszyfrowaną wiadomość. Każde zaszyfrowane słowo ma co najwyżej 20 cyfr, a łączna długość zaszyfrowanej wiadomości jest mniejsza niż 100 znaków.

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy podać liczbę różnych wiadomości, które możemy otrzymać w wyniku deszyfracji.

Przykład

Wejście
1
169519 9 111520

Wyjście
20


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-11-16
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.