Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OSTRSLUP - Objętość ostrosłupa

Napisz program, który wyznaczy objętość ostrosłupa prawidłowego.

Input

W pierwszej linii jedna liczba naturalna dodatnia określająca liczbę zestawów danych.

Każdy zestaw danych składa się z trzech liczb naturalnych: n, a, h, gdzie 2 < n < 7 oznacza ilość boków podstawy, natomiat a i h to liczby określające długość boku podstawy oraz wysokość ostrosłupa. 

Uwaga!! Jako Pi należy przyjąć: 3.14159265358979323846

Output

Dla każdego zestawu jedna liczba będąca szukaną objętością zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Example

Input:
1
4 3 4

Output:
12.00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-01-03
Limit czasu wykonania programu:0.629s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-DMD D-CLANG DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SCM qobi SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.